ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 Hatályos ettől a naptól: 2023.04.18

 Az adatkezelési tájékoztató célja

A Hutai Meseház (Üzemeltetője Rest & Go Kft.) (továbbiakban, „Szolgáltató”) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Név: Rest & Go Kft.

Székhely: 3936 Háromhuta, Petőfi út 57.

Adószám: 29182433-2-05

E-mail: info@hutaimesehaz.hu


Tel: +36309648059

 

A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs során megadandó személyes adatok.

 

KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK

Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttat el Ügyfél a Szolgáltatóhoz. Ezen adatok feldolgozása és megtartása a rendelések teljesítéséhez és esetleges jogi igények esetén, döntési alap szolgáltatásához szükségesek.

Jogalap ennek a feldolgozására, az Ügyfél igazolható érdeklődése Szolgáltató tevékenysége felé, ami megnyilvánul a neki címzett üzenetekben.

 

VÁSÁRLÓI ADATOK

Beletartozik minden adat, ami a termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos, mint például a vásárló neve, szállítási és számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, vásárolt termék adatai. Ezen adatok feldolgozása a rendelések sikeres teljesítése érdekében történik, valamint jogilag megfelelő feljegyzéseket biztosít a vásárlásokról. Az adatok tárolásának jogalapja a rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése az Ügyfél és a HUTA MESEHÁZ HONLAP között.

 

FELHASZNÁLÓI ADATOK

A weboldal használata során keletkező adatok, amik lehetővé teszik az oldal technikai működését az oldal biztonságának megőrzése érdekében. Ügyfél felhasználói tevékenységei, a lehető legrelevánsabb tartalomhoz hozzáférés érdekében.

Az adatok feldolgozásának jogalapja Ügyfél egyértelmű érdeklődése Szolgáltató tevékenysége felé, aminek biztosításához és az oldal technikai működéséhez említett adatok tárolása szükséges.

 

TECHNIKAI ADATOK

A weboldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési információk, böngésző adatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel Ügyfél megtekinti a weboldalt.

Az adatok forrása az analitikai szoftver.

Ezen adatok feldolgozása azért szükséges, hogy Szolgáltató kielemezze az Ügyfelek szokásait a weboldalon, megőrizze a weboldal biztonságos működését és megértse az egyes marketing döntések hasznosságát.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az Ügyfél egyértelmű érdeklődése Szolgáltató tevékenysége felé. Ez lehetővé teszi, hogy Szolgáltató a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozza ezeket az adatokat és az üzlet növelésére használja fel, hatékonyabb működés érdekében.

 

MARKETING ADATOK

Ügyfél preferenciái arról, hogy milyen marketing tartalmat fogad Szolgáltatótól szívesen. Ezeket az adatokat Szolgáltató azért dolgozza fel, hogy lehetővé tegye egy nyereményjátékon való részvételt Ügyfél számára és érdeklődésének megfelelő reklámot küldjön.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az Ügyfél egyértelmű érdeklődése Szolgáltató tevékenysége felé. Ez lehetővé teszi, hogy Szolgáltató a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozza ezeket az adatokat és az üzlet növelésére használja fel, hatékonyabb működés érdekében.

A gyűjtött adatokat Szolgáltató időnként felhasználhatja célzott, releváns hirdetések biztosítása érdekében a Facebook™ platformon, illetve különböző dinamikus hirdetési felületeken, aminek során mérheti a hirdetések hatásosságát.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az Ügyfél egyértelmű érdeklődése Szolgáltató tevékenysége felé. Ez lehetővé teszi, hogy Szolgáltató a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozza ezeket az adatokat és az üzlet növelésére használja fel, hatékonyabb működés érdekében.

Szolgáltató tevékenysége során NEM gyűjt olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, genetikai vagy biometrikai információk.

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

Adatkezelés

Regisztrációt nem végzünk.

Az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása és Tájékoztatás Szolgáltató termékeiről, akcióiról.

A honlap használatának elemzése.

Az adatkezelés időtartama: amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A Felhasználó jogai a profil alkotáshoz kapcsolódóan: A Felhasználó jogosult továbbá az Adatkezelőtől kérni, hogy a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldésére profilalkotás mellőzésével kerüljön sor. A Felhasználó jogosult továbbá, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséssel, annak kiküldésével szemben kifogást nyújtson be.

Mivel a jelen esetben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor visszavonja beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezeléséről, ideértve a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotást is az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban foglalt elérhetőségeinek bármelyikén.

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírleveleket nem küldünk.

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Felhasználó kérése esetén tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

az adatkezelés célja(i);

az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;

a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);

az adatkezelés tervezett időtartama;

a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;

a Hatósághoz való fordulás lehetősége;

az adatok forrása;

a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;

az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérés esetén díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét ebben a tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése, törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (ebben a tájékoztatóban  meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;

a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;

a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő ajánlásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Egyéb rendelkezések

 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

 

Google általános cookie tájékoztató: 

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyfél hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető Ügyfél számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek az Ügyfél weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat Szolgáltató a weboldal teljesítményének javítására használja. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Google Adwords cookie 

Amikor Ügyfél meglátogatja a weboldalt, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze Ügyfél legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

 

Google Analytics cookie

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy Szolgáltató relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

 

Remarketing cookiek-k

A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

 

Munkamenet cookie: 

Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

 

Mobil verzió, design cookie

Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

 

Cookie elfogadás cookie

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

 

Facebook pixel (Facebook cookie): 

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével Szolgáltató a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzata itt tanulmányozható: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Amennyiben Ügyfél nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek számára. 

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

 

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 

Bizonyos adatok automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe. Bizonyos adatokat külső partnerektől fogadunk, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner), illetve fizetési lehetőséget biztosító partnerek, mint a PayLike (EU-n kívüli partner).

 

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Szolgáltatónak időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnerekkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

– IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók

– Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók

– Kormányzati szervek, amik a tevékenységünkről kérnek beszámolást

– Fizetési szolgáltatók, akik biztonságosan kezelik a bankkártyaadatokat

– Futárszolgálatok, akik teljesítik a bejövő rendeléseket a megadott szállítási címre

 

A hutaimesehaz.hu weboldal időnként tartalmazhat külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Szolgáltató mindent megtesz a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs irányítása az ő adatvédelmi elveik felett. Szolgáltató nem felelős a partnerek adatkezelési elveiért.

 

Az adatok fizikai tárolási helyei

Ügyfél személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ügyfél személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek Szolgáltató kezelésébe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ügyfél által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a számítógépes rendszerben, másfelől Ügyfél is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a weboldal használata során személyes kapcsolatba kíván lépni Szolgáltatóval.

 

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

 

Ügyfél elfogadja, hogy a HUTA MESEHÁZ HONLAP által a www.hutaimesehaz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek alábbi cégek, mint adatfeldolgozók részére:

 • Stripe Inc

Továbbított adatok köre: 

név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. 

Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára. 

További információ a fizetési felületről itt olvasható:

https://stripe.com/en-hu/contact

A megrendelések teljesítése során továbbított személyes adatokkal kapcsolatban, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (a továbbiakban: „GDPR”) összhangban, a HUTA MESEHÁZ HONLAP adatkezelőnek (a továbbiakban: „Adatkezelő”), a Stripe Inc adatfeldolgozónak (a továbbiakban: „Adatfeldolgozók”) minősül. 

Adatfeldolgozók az alábbi adat kategóriákat kezelhetik:

 

 1. Kézbesítéshez szükséges vásárlói adatok: címzett (vásárló) neve, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe
 2. Számla kiállításához szükséges vásárlói adatok: címzett (vásárló) neve, adóazonosító jele, számlázási címe (amennyiben a számlát az Adatfeldolgozó állítja ki az Adatkezelő nevében)
 3. Vásárlással kapcsolatos adatok: ideje, megvásárolt termék, ára, jellemzői
 4. Szállítás módja, státusza
 5. Fizetés módja, állapota, összege
 6. Megrendelés azonosítója
 7. Kézbesítéssel kapcsolatos adatok

 

A személyes adatok Adatfeldolgozók általi kezelésének célja: 

termék csomagolása, a csomag átadása a kézbesítést végző Szolgáltató részére, a visszáru kezelése, számla kiállítása az Adatkezelő nevében, csomagok kiszállítása.

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelés időtartamán belül Ügyfelet a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

 

Amennyiben Ügyfél jogaival élni kíván, az az Ügyfél azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Ügyféllel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Ügyfélről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ügyfél vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Ügyfelet, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga

Ügyfél jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
 • az adatkezelés céljai;
 • Ügyfélről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • Ügyfél azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Ügyféltől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, Ügyfélre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy Ügyfél azonosítását követően emailben juttatja el Ügyfélhez a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, Szolgáltató a hozzáférést úgy biztosítja, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Ügyfél a kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

 

Kérjük Ügyfelet, hogy ezesetben kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 

Helyesbítés joga

Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Ügyfélre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Törléshez való jog

Ügyfél az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ügyfél kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
 • vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Visszavonás joga

Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Bírósághoz fordulás joga

Ügyfél jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

Megosztás